سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
حضرت علی(ع)- علوی ها

داستانی از کودکی حضرت علی (ع)نقل نموده اند که از شجاعت وی

حکایت دارد.گویند روزی کودکان در حال بازی بودند و علی نیز در میانشان

بود.در این هنگام یکی از بچه ها پایش لغزید و به درون چاهی سقوط کرد

اما قبل از اینکه در چاه بیفتد علی پای او را گرفت و با زور بازوی خویش وی

را نگه داشت.در این هنگام بزرگتر ها با سر و صدای بچه ها به سویشان

آمدند و به سرعت کودک را نجات داده و از چاه بیرون آوردند.با اینکه علی

چند سالی بیشتر نداشت ولی همین شجاعت و دلیری اش باعث شگفتی

مکیان شد و آنها دریافتند که وی کودکی معمولی نمی باشد و این طفل

مطمئنا با دیگران تفاوت خواهد داشت.مادر کودک در حالیکه او را در آغوش

گرفته و نوازش می کرد فریاد زد:بیائید این فرزند فاطمه را بنگرید و بدانید

و آگاه باشید که او بزرگزاده شجاع و دلاور می باشد که بعدها باعث سربلندی

و افتخار عرب خواهد شد.آنها در اطراف علی جمع شدند و او را نوازش نمودند

سرورویش را بوسه زدند،بیگمان هیچکس نمی دانست که بعد ها همین

طفل خرد سال مظهر العجائب قوم ایشان خواهد شد و فاتح خیبر لقب خواهد

گرفت.
موضوع مطلب :